Transparante kosten en honoraria

Tenzij anders overeengekomen, berekend wij onze honoraria op basis van de tijd besteed aan de opdracht.

De van kracht zijnde uurtarieven worden schriftelijk bekend gemaakt aan de klant vanaf het begin van de behandeling van hun dossier. Eventuele wijzigingen van deze tarieven of van het kostenschema zullen slechts van toepassing zijn nadat de klant ervan in kennis werd gesteld.

Naast de honoraria berekend op basis van het uurtarief behouden wij ons het recht voor om aan de klanten een erelonen te factureren berekend op basis van de hoofdsom en de interesten, en dit in functie van de aard van de zaak en het verkregen resultaat.

Ongeacht de gekozen en schriftelijk uitgelegde methode aan de klanten en uitgelegde facturatie bij het begin van de behandeling van hun dossier, de voorschotten (gerechts-, griffie-, expertise-, vertalerkosten, enz…) worden aan de klant gefactureerd tegen kostprijs.

Wij kiezen vrij de gerechtsdeurwaarders die handelen in naam van onze klanten. De keuze van andere derden wiens hulp nuttig wordt geacht (notaris, revisor, technisch advies, enz…) wordt slechts na overleg besloten.

Het bedrag dat eventueel van de andere partij geëist kan worden ten titel van deelname in de gerechtskosten van onze klanten wordt volgens een vast percentage berekend.

In de regel worden er provisies of tussentijdse overzichten op regelmatige basis verstuurd naar onze klanten. Deze laatsten kunnen ons ten allen tijde om een tussentijds overzicht verzoeken. Onze missie komt tot een einde in beter geval, en ten laatste wanneer wij onze uiteindelijke kosten en ereloonstaat versturen.

De erelonen-, kosten- en uitgavenstaten die wij versturen kunnen ook contant betaald worden.

In geval van niet-betaling, worden de interesten en de incassokosten gefactureerd in overeenstemming met de wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van de betalingsachterstanden bij handelstransacties.

Tenzij anders overeengekomen, dragen wij zorg voor de archivering van dossiers, hetgeen de bewaring op een elekronisch of fysiek formaat inhoudt van de voornaamste elementen ervan tijdens een periode van vijf jaar, en de mogelijkheid er kennis van te nemen tijdens dezelfde periode. Tenzij uitdrukkelijk verzocht binnen dit termijn wordt het dossier volledig vernietigd tegen het einde van dit termijn.

Onze relatie is onderworpen aan het Belgisch recht en alle geschillen met betrekking hierop behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de beroepsorganisaties .