Regelgeving die van toepassing is op cryptocurrency-platforms vanaf 1 mei 2022

Regelgeving die van toepassing is op cryptocurrency-platforms vanaf 1 mei 2022

Het koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat de regels en voorwaarden vastlegt voor de registratie van aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele munten en wettige munten, zal vanaf 1 mei 2022 van toepassing zijn op zowel in België gevestigde natuurlijke personen als rechtspersonen die aanbieden wisseldiensten te verlenen: (a) wisseldiensten tussen virtuele valuta’s en wettige valuta’s, b) bewaarportefeuillediensten en c) verstrekkers van distributiediensten voor uit virtuele valuta’s omgezette biljetten (ATM’s).

Alleen dienstverrichters naar Belgisch recht en dienstverrichters naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die een bijkantoor of enige andere vorm van vaste inrichting in België hebben, zijn onderworpen aan de registratieplicht.

Het begrip vaste inrichting moet worden opgevat in de zin van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op dit gebied (vertegenwoordigers, distributeurs, enz.). Elektronische infrastructuren geïnstalleerd op Belgisch grondgebied, via dewelke rechtspersonen die onder het recht van een andere lidstaat vallen diensten aanbieden die verband houden met virtuele munten (i.e. ATM’s), worden gelijkgesteld met vaste inrichtingen in de zin van onderhavig Koninklijk Besluit (zoals, vanaf heden, in de AML-wet).

Gelet op de risico’s die wisseldiensten tussen virtuele valuta’s en wettige valuta’s en bewaarnemingsportefeuilles inhouden op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme en mogelijk ook voor de Belgische financiële stabiliteit, en gelet op de onzekerheid over de regelgeving die buiten de Europese Unie van toepassing is het is natuurlijke of rechtspersonen die onder het recht van een derde land (d.w.z. geen lid van de Europese Unie) vallen, verboden om op het Belgische grondgebied als regelmatige beroepsactiviteit, ook al is het aanvullend of bijkomend, wisseldiensten tussen virtuele valuta’s en wettige valuta’s of bewaarnemingsdiensten aan te bieden of te verrichten.

Rechtspersonen die dergelijke diensten reeds vóór 1 mei 2022 verrichtten, zullen hun activiteiten op voorlopige basis kunnen voortzetten tot de FSMA een beslissing neemt over hun aanvraag tot inschrijving in het register, op voorwaarde dat zij de FSMA uiterlijk op 30 juni 2022 in kennis stellen van hun aanvraag tot inschrijving en dat zij vervolgens uiterlijk op 31 augustus 2022 een aanvraag tot inschrijving indienen. Doen zij dit niet, dan wordt hun vergunning ingetrokken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : David Szafran

crypto