Publiek en administratief recht

Publiek en administratief recht

Het departement publiek en administratief recht behandelt dossiers met betrekking tot juridische relaties met overheden en bestuurlijke instanties  Dit departement handelt voor federale, regionale of lokale administraties, particulieren of vennootschappen op dit vlak.

Wij beheren ook verscheidene zaken voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de Rechtbanken van de Rechterlijke Orde inzake publiek en administratief recht, Ambtenarenrecht, recht inzake overheidsopdrachten, stendenbouwkundig en milieurecht.

Ons departement levert ook adviesmissies op deze vlakken, onafhankelijk van elk geschil of om deze in der minne op te lossen.

Publiek en administratief recht

Het departement, onder het gezag van de heer Jean Laurent, heeft een expertise ontwikkeld op vlak van administratief en publiek recht.

Het beheert voornamelijk de kwesties gerelateerd met de werkingsegels van de administraties.  Het levert ondersteuning voor de opstelling van reglementaire of juridische teksten.  In die hoedanigheid, verdedigd het administraties of burgers in geschillen voor het Grondwettelijk Hof.

Het departement heeft een ruime ervaring opgedaan inzake geschillen voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State..

Recht inzake overheidsopdrachten

Het departement, onder het gezag van de heer Jean Laurent, heeft een bijzondere expertise ontwikkeld op vlak van het recht inzake overheidsopdrachten, zowel op vlak van adviesverlening als tijdens geschillen.

Het adviseert administraties tijdens de opstelling van bijzondere bestekken, de analyse van aanbiedingen of de opstelling van besluiten tot gunning.

In deze hoedanigheid, het departement heeft PPP kunnen volgen, markten van projecten van grote schaal, of markten van opdrachten voor leveringen of diensten .

Ambtenaarsrecht

Het Ambtenaarsrecht behandeld problemen gerelateerd met statutaire personeelsleden.

Dit geldt vooral voor het tuchtrecht, geschillen met betrekking tot de benoeming, promoties of andere vakbondsrechten.

Deze zaken worden beheerd door de heer Jean Laurent, verantwoordelijke van het departement sociaal en administratief recht, en zijn team.

Deze laatste handelt regelmatig tijdens colloquia met betrekking tot het ambtenaarsrecht inzake meerdere problemen;

In samenwerking met het departement sociaal recht, het departement publiek en administratief recht handelt ook in sociale geschillen van administraties en statutaire en contractuele personeelsleden, bij de opstelling van reglementen, statuten of arbeidsreglementen, of bij het beheer van problemen van beroepsrisico’s.

Stedenbouwkundig en milieurecht

Het departement heeft haar vaardigheden op vlak van stedenbouwkundig en milieurecht kunnen ontwikkelen, zowel op vlak van de indiening  van verzoeken als bij het beheer van intern, gerechtelijk of administratief beroep.

Het kan tot het beste van haar vaardigheden de klanten adviseren in de drie Regio’s.  Een specifieke expertise werd verworven op vlak van due diligence met betrekking tot de aankoop van vastgoed.

Het departement werkt samen met het departement vastgoed om onze klanten te adviseren op vlak van stedenbouwkundige en milieuaspecten van hun vastgoedprojecten.

Gemeenterecht

Het gemeenterecht vertoont specifieke eigenschappen, zowel op vlak van de besluitvorming als van de behandelde onderwerpen.

Wij bieden onze steun aan lokale overheden tijdens alle zaken die zij behandelen, soms met de steun van een ander departement van CEW.

Wij besteden ook aandacht aan de gemeentelijke specifiteiten op vlak van personeel, hygiëne, veiligheid, alsmede specifieke electorale geschillen.

Onderwijsrecht

Het departement handelt in onderwijsgeschillen, zowel ten aanzien van de docenten als van de studenten of leerlingen.

Dit geldt ook voor disciplinaire, inschrijvingsgeschillen of van slaging van leerlingen of studenten.

Voor wat leerkrachten van het kleuter of basisonderwijs, middelbaar of hoger onderwijs betreft, het departement handelt tijdens geschillen van benoemingen of aanwijzingen, discipline of geschillen inzake lonen