Sociaal recht

Sociaal recht

Onze afdeling social recht staat u bij op alle vlakken van het sociaal recht: individueel of collectief arbeidsrecht , Belgische of internationale sociale zekerheid, sociale hulp en DIS, sociaal strafrecht, ambtenarenrecht.

Deze hulp geldt ook voor het aspect van het sociaal recht eigen aan de privé sector als de eigenaardigheden van de openbare sector.

Wij staan u bij in de vorm van informatie, advies, opstelling van aktes, onderhandelingen, bemiddeling of binnen het kader van rechtsmiddelen.

Ons departement is betrokken bij alle aspecten van de vorming, de kwalificatie, de uitvoering, de schorsing en de verbreking van de arbeidsovereenkomsten.

Wij helpen u op vlak van de ondernemingsraad of comité voor de preventie en bescherming van de arbeid, vakbondsvertegenwoordiging, sociale verkiezingen, collectieve geschillen, ontslag van beschermde werknemers, herstructureringen, fusies, overdracht of sluiting van ondernemingen en collectief ontslag.

Onze afdeling staat u bij voor alle problemen die een werknemer of een particulier ondervindt bij de sociale autoriteiten (RZS, RSVZ, SPF,…), de moeilijkheden verbonden met het statuut van werknemers (werknemer of zelfstandige), de sociale verwerking van voordelen toegekend aan de werknemers, het statuut van gedetacheerde of buitenlandse werknemers,…

Wij staan u bij op vlak van de verplichtingen van werkgevers en werknemers, de burgerlijke strafrechtelijke verantwoordelijkheden, verslagen bij de arbeidsinspectiediensten, voor de administratieve sancties en bij boetes en mogelijke beroepen.

Wij werken samen met het departement handelsrecht, fiscaal recht, vastgoedrecht en publiek recht om u hulp te bieden bij het beheer van het personeel, en om de nodige handelingen te bepalen om sociale risico’s te vermijden.

Arbeidsrecht (individueel en collectief)

Onze bijstand omvat :

 • onderhandeling en/of de opstelling van arbeidscontracten, onafhankelijke contracten of van ondernaannemingsovereenkomsten
 • audit van documenten en gebruiken gerelateerd met human ressources: werkreglement, administratief- en bezoldigingsregeling, politie, GSM, mail en internet, groepsverzekering
 • arbeidsongeschiktheid, bijzonder verlof, moederschapsverlof,  jaarlijks verlof, tijdskrediet
 • loonbeleid: toekennen van voordelen in natura, onkostenvergoeding, alternatieve bezoldigingen om het loon te “maximaliseren”, aandelenopties
 • arbeidsduur, flexibiliteit, overuren, loontoeslagen
 • Welzijn op het werk: medisch toezicht, geweld en morele of seksuele intimidatie op het werk, non-discriminatie, het gebruik van nieuwe technologieën en het respect voor het privé-leven
 • werk in het buitenland of werk van buitenlanders in België: detachering van werknemers, terbeschikkingstelling van personeel, salary split, bezoldigingen van geëxpatrieerden.
 • wijziging van de arbeidsvoorwaarden
 • verbrekingsmodaliteiten: ontslag, verbrekingsbrieven, overeenkomsten, inleidende hoorzitting, motivatie, sociale documenten, opzegtermijn, berekening van opzeggingsvergoeding
 • ernstige, onredelijke redenen en onrechtmatig ontslag
 • outplacement, werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag

Socialezekerheidsrecht

Wij handelen bijvoorbeelden in de volgende situaties :

 • onderwerping aan de RSZ of aan het statuut van zelfstandigen
 • verplichtingen van werkgevers en werknemers of zelfstandigen
 • onderwerping of niet van de inkomsten en voordelen aan de sociale bijdrages
 • Verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte
 • werkloosheidsuitkering
 • wettelijke en aanvullende pensioenen van de privé of publieke sector.

Sociaal Strafrechtl

Onze bijstand, met de hulp van het departement zakelijk strafrecht, omvat:

 • hulp bij het opstellen van aktes of bij het beheer van human ressources om eventuele overtredingen te vermijden
 • risicobeoordeling van strafbare feiten
 • bijstand tijdens audits van de inspectiediensten en de RSZ
 • vertegenwoordiging voor het Arbeidsauditoraat en de bevoegde rechtbanken.

Ambtenarenrecht

In samenwerking met het departement sociaal en administratief recht, handelt het departement sociaal recht bij sociale geschillen van administraties en van statutaire en contractuele personeelsleden, bij de opstelling van reglementen, statuten of arbeidsreglementen, of bij het beheer van de problematiek van beroepsrisico’s inzake de welzijn op de werkvloer.