Voorwaarden van bijstandsverlening

 1. Wij verbinden ons ertoe om ons volledig in te zetten voor de spoedige uitvoering van de opdrachten die onze cliënten ons toevertrouwen, in overeenstemming met de wetgeving en de deontologie. Wij brengen hen regelmatig op de hoogte van de situatie van de ons toevertrouwde opdrachten en stellen hen gepaste maatregelen voor om hun belangen te beschermen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, kunnen wij ons niet verbinden voor bedragen boven 2.500.000 € per dossier en dit voor het geheel van de advocaten betrokken in de zaak. Dit bedrag stemt overeen met het bedrag van de verzekering Beroepsaansprakelijkheidsverzekering die wij gesloten hebben.
 3. Op het ogenblik dat we een vertrouwelijke relatie aangaan vragen onze cliënten zich aan de hand van  de bewijskrachtige documenten te identificeren, overeenkomstig de vereisen van de wet inzake de voorkoming van witwassing van geld. 
 4. onze cliënten worden geïnformeerd over de namen van de advocaten die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van hun dossier. Wij zijn vrij om specifieke taken toe te wijzen aan andere partners en medewerkers en onder eigen verantwoordelijkheid beroep te doen op externe advocaten.
 5. Wij verbinden er ons toe om onze cliënten te informeren over de beschikbare juridische opties en om zo spoedig mogelijk de oplossing gekozen met onze cliënten uit te voeren. Tenzij door onze cliënten uitdrukkelijk en onmiddellijk anders gesteld, worden zij geacht de voorgestelde strategische opties hebben te aanvaard, zoals moet blijken uit de verstuurde berichten, genomen initiatieven of de uitgevoerde procedures .
 6. Tenzij anders is overeengekomen, worden onze honoraria berekend op basis van de tijd besteed aan de missie. De van kracht zijnde uurtarieven worden schriftelijk bekend gemaakt aan de cliënt vanaf het begin van de behandeling van hun dossier. Eventuele wijzigingen van deze tarieven of van het kostenschema zal slechts van toepassing zijn nadat de klant ervan in kennis werd gesteld.
 7. Naast de honoraria berekend op basis van het uurtarief, behouden wij ons het recht voor om aan de cliënten een honoraria met betrekking tot behaalde resultaten aan te rekenen, berekend op basis van de aard van de zaak en de bedragen in kwestie.
 8. De uiteengezette kosten voor de uitvoering van de ons toevertrouwde opdrachten worden aan de klant gefactureerd, ofwel op basis van een percentage van de honoraria, ofwel volgens het volgende overzicht, prijzen zonder BTW 21%:
  • Opening, sluiting en archivering van dossier binnen het wettelijke termijn van 5 jaar: 100,00 €
  • Correspondentie (post, fax en e-mail), per pagina: 10,00 €
  • Getypt document, per pagina: 10,00 €
  • Fotocopie, per eenheid: 0,25 €
  • Verplaatsingsonkosten, per km: 0,40 €
  • Overige kosten: tegen kostprijs
 9. Ongeacht de gekozen facturatiemethode  dat schriftelijk werd uitgelegd aan de cliënten bij het begin van de behandeling van hun dossier, worden bijkomende onkosten (gerecht, griffie, vertaling, enz …) aan de cliënt tegen kostprijs gefactureerd.
 10. De ereloon-, kosten en uitgavenstaten die wij versturen kunnen ook contant betaald worden. In geval van niet-betaling, worden er interesten en incassokosten gefactureerd op basis van de wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties.
 11. Provisies of tussentijdse overzichten worden op regelmatige basis verstuurd naar onze cliënten. Deze laatsten kunnen ons ten allen tijde om een tussentijds overzicht verzoeken.
 12. Het bedrag dat eventueel van de andere partij geëist kan worden ten titel van deelname in de gerechtskosten van onze cliënten wordt volgens een forfaitair vastgesteld tarief berekend. De orde is van mening dat het ingaat tegen het om onze prestatieoverzichten, kosten en ereloonstaten en zelfs het dossier voor te leggen ter ondersteuning van een dergelijk verzoek. Er werd uitdrukkelijk overeengekomen dat de honoraria bepaald worden volgens de voorziene methode en ongeacht het bedrag waarop de andere partij veroordeeld wordt ten titel van deelname in de gerechtskosten van onze cliënten.
 13. Onze missie komt tot een einde op elk moment van het geding, en ten laatste wanneer wij onze uiteindelijke kosten en ereloonstaat versturen.
 14. Wij kiezen vrij de gerechtsdeurwaarders die handelen in naam van onze cliënten. De keuze van andere derden wiens hulp nuttig wordt geacht (notaris, revisor, technisch advies, enz…) wordt slechts na overleg besloten.
 15. Tenzij anders verzocht, dragen wij zorg voor de archivering van de dossiers. Dit houdt in de bewaring van de voornaamste elementen tijdens een periode van vijf jaar, en de mogelijkheid om er kennis van te nemen of een kopie ervan te krijgen tijdens dezelfde periode. Tenzij uitdrukkelijk verzocht binnen dit termijn, zal het dossier volledig vernietigd worden tegen het einde van dit termijn.
 16. Onze cliëntrelatie is onderworpen aan het Belgische recht en alle geschillen met betrekking hierop behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de beroepsorganisaties waartoe wij behoren op vlak van deontologie en betwisting van honoraria.