Voorwaarden van bijstandsverlening

 1. Wij verbinden ons ertoe om ons volledig in te zetten voor de spoedige uitvoering van de opdrachten die onze klanten ons toevertrouwen, in overeenstemming met de wetgeving en de deontologie.Wij brengen deze laatsten regelmatig op de hoogte van de situatie van de ons toevertrouwde opdrachten, en stellen hen gepaste maatregelen voor om hun belangen te beschermen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor een bedrag hoger dan 2.500.000 € per dossier, voor het geheel van de advocaten die handelen in de zaak. Dit bedrag stemt overeen met het bedrag van de verzekering Beroepsaansprakelijkheidsverzekering die wij gesloten hebben.
 3. De klanten zullen de vragen niet kwalijk nemen die wij hen dienen te stellen, overeenkomstig de vereisten van de wet inzake de voorkoming van witwassing  van geld,  om over te gaan tot hun identificering op basis van de bewijskrachtige documenten op het moment dat wij een relatie van vertrouwen aangaan.
 4. De klanten worden geïnformeerd over de namen van de advocaten die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van hun dossier. Wij zijn vrij om specifieke taken toe te wijzen aan andere partners en medewerkers en onder eigen verantwoordelijkheid beroep te doen op externe advocaten.
 5. Wij verbinden er ons toe om onze klanten te informeren over de verscheidene beschikbare juridische oplossingen, en om zo spoedig mogelijk de oplossing gekozen met onze klanten uit te voeren. Tenzij uitdrukkelijk en onmiddellijk bevolen, worden deze laatsten geacht de voorgestelde strategische opties te hebben aanvaardt, zoals zij blijken uit de verstuurden brieven, genomen initiatieven of de uitgevoerde procedures .
 6. Tenzij anders is overeengekomen, worden onze honoraria berekend op basis van de tijd besteed aan de missie. De van kracht zijnde uurtarieven worden schriftelijk bekend gemaakt aan de klant vanaf het begin van de behandeling van hun dossier. Eventuele wijzigingen van deze tarieven of van het kostenschema zal slechts van toepassing zijn nadat de klant ervan in kennis werd gesteld.
 7. Naast de honoraria berekend op basis van het uurtarief, behouden wij ons het recht voor om aan de klanten een honoraria te factureren berekend op basis van de hoofdsom en de interesten, en dit in functie van de aard van de zaak en het verkregen resultaat.
 8. De uiteengezette kosten voor de uitvoering van de ons toevertrouwde opdrachten worden aan de klant gefactureerd, ofwel op basis van een percentage van de honoraria, ofwel volgens het volgende overzicht, prijzen zonder BTW 21%:
  • Opening, sluiting en archivering van dossier binnen het wettelijke termijn van 5 jaar: € 100,00
  • Correspondentie (post, fax en e-mail), per pagina: 10,00 €
  • Getypt document, per pagina: 10,00 €
  • Fotokopie, per eenheid: 0,25 €
  • Verplaatsingsonkosten, per km: 0,40 €
  • Overige kosten: tegen kostprijs
 9. Ongeacht de gekozen facturatiemethode  dat schriftelijk werd uitgelegd aan de klanten bij het begin van de behandeling van hun dossier, de voorschotten (gerechts, griffie, expertise, vertalerskosten, enz…) worden deze aan de klant tegen kostprijs gefactureerd.
 10. De ereloon-, kosten en uitgavenstaten die wij versturen kunnen ook contant betaald worden. In geval van niet-betaling, worden er interesten en incassokosten gefactureerd op basis van de wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties
 11. Provisies of tussentijdse overzichten worden op regelmatige basis verstuurd naar onze klanten. Deze laatsen kunnen ons ten allen tijde om een tussentijds overzicht verzoeken.
 12. Het bedrag dat eventueel van de andere partij geëist kan worden ten titel van deelname in de verweerskosten van onze klanten wordt volgens een forfaitair vastgesteld tarief berekend. De orde is van mening dat het beroepsgeheim zich verzet dat onze prestatieoverzichten, kosten en ereloonstaten en zelfs het dossier voorgelegd worden ter ondersteuning van dergelijk verzoek. Er werd uitdrukkelijk overeengekomen dat de honoraria bepaald worden volgens de voorziene methode en ongeacht het bedrag waarop de andere partij veroordeeld wordt ten titel van deelname in de verweerskosten van onze klanten
 13. Onze missie komt tot een einde op elk moment van het geding, en ten laatste wanneer wij onze uiteindelijke kosten en ereloonstaat versturen.
 14. Wij kiezen vrij de gerechtsdeurwaarders die handelen in naam van onze klanten. De keuze van andere derden wiens hulp nuttig wordt geacht (notaris, revisor, technisch advies, enz…) wordt slechts na overleg besloten.
 15. Tenzij anders verzocht, dragen wij zorg voor de archivering van de dossiers, wat de bewaring inhoudt van de voornaamste elementen ervan tijdens een periode van vijf jaar, en de mogelijkheid om er kennis van te nemen of een kopie ervan te krijgen tijdens dezelfde periode. Tenzij uitdrukkelijk verzocht binnen dit termijn, zal het dossier volledig vernietigd worden tegen het einde van dit termijn.
 16. Onze relatie is onderworpen aan het Belgische recht en alle geschillen met betrekking hierop behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de beroepsorganisaties waaraan wij toebehoren op vlak van deontologie en betwisting van honoraria.